Συχνές Ερωτήσεις

Αρχικά και για μια φορά θα προχωρήσετε σε δημιουργία λογαριασμού με τον τετραψήφιο κωδικό του Σωματείου σας (με Ελληνικά και Κεφαλαία γράμματα) και το e-mail επικοινωνίας του Σωματείου. Απαιτείται την πρώτη φορά να πάτε στην πλατφόρμα και να πατήσετε στο «Δημιουργία Λογαριασμού για Αθλητικό Σωματείο». Στη συνέχεια θα σας παραδοθεί στο e-mail που δηλώσατε, ένα e-mail αρχικοποίησης. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στο e-mail, διότι μπορεί να βρίσκεται στα SPAM, στην ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία, στα ανεπιθύμητα μηνύματα.

Στέλνετε e-mail για την διαγραφή της εγγραφής από το σύστημα για να προχωρήσετε σε νέα εγγραφή.

  1. Ελέγχετε αν ο τετραψήφιος κωδικός μητρώου είναι αυτός που έχετε λάβει κατά τη χορήγηση της Απόφασης περί Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης.
  2. Ελέγχετε  αν βάλατε τον τετραψήφιο  κωδικό μητρώου με Κεφαλαία Αλφαβητικά Γράμματα και Ελληνικούς Χαρακτήρες.

Σε περίπτωση που ο τετραψήφιος κωδικός είναι σωστός, αλλά δεν τον δέχεται το σύστημα, στέλνετε ένα e-mail στο e-mail επικοινωνίας της Γ.Γ.Α., γράφοντας τον Κωδικό Μητρώου και την Επωνυμία του Σωματείου, για έλεγχο από την Γ.Γ.Α.

Αν δεν έχετε Κωδικό Μητρώου τότε δεν έχετε ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν μπορείτε να εισέλθετε στην πλατφόρμα. Πρέπει πρώτα να προχωρήσετε σε υποβολή αιτήματος  για χορήγηση Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην ιστοσελίδα Γ.Γ.Α..

Ο τετραψήφιος κωδικός μητρώου αναφέρεται στην Απόφαση Ειδικής Αθλητικής αναγνώρισης, αν όχι, τότε στέλνετε ερώτημα στο e-mail επικοινωνίας, δίνοντας την πλήρη ονομασία του Σωματείου, για να σας απαντήσουμε.

  1. Περιμένετε για περίπου μισή ώρα.
  2. Ελέγχετε αν έχει φτάσει το e-mail.
  3. Ελέγχετε και τα spam (ανεπιθύμητη αλληλογραφία).

Αν όχι στέλνετε  e-mail στο e-mail επικοινωνίας της Γ.Γ.Α. για ενέργειες από τη Γ.Γ.Α.

Στέλνετε με e-mail στο e-mail επικοινωνίας τα σωστά στοιχεία προς διόρθωση από την Γ.Γ.Α.

Όχι. Η εγγραφή στο ηλεκτρονικό μητρώο του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 αφορά μόνο τα Αθλητικά Σωματεία.

Η αλλαγή της ονομασίας του αρχείου γίνεται από το σύστημα σε προκαθορισμένη μορφή για την ασφαλή αποθήκευσή του.

Το Έντυπο Ν είναι η Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος των Νομικών Προσώπων και αφορά  τη Δήλωση που κατατέθηκε το 2020 για τη χρήση  του έτους 2019.

Το πιστοποιητικό μεταβολών χορηγείται από τη γραμματεία του δικαστηρίου στα βιβλία του οποίου έχει κατατεθεί το ιδρυτικό καταστατικό του σωματείου και οι τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις του. Εμφανίζει την αρχική κατάθεση του ιδρυτικού καταστατικού του σωματείου  και τις τυχόν μεταγενέστερες μεταβολές του. Ζητείται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού.

Το πιστοποιητικό μεταβολών που ζητείται είναι απαραίτητο ανεξαρτήτως αν έχουν γίνει ή όχι αλλαγές στο καταστατικό. Είναι απαραίτητο να κατατεθεί ακόμη και αν όταν δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή στο καταστατικό του σωματείου.

Στο μητρώο των Προπονητών εμφανίζονται οι προπονητές που έχουν λάβει άδεια άσκησης επαγγέλματος από την Γ.Γ.Α.

Το πεδίο είναι υποχρεωτικό αν απασχολεί ή δηλώνει προπονητή.


Το Αθλητικό Σωματείο επιλέγει εάν έχει υποχρέωση ή όχι σε απασχόληση προπονητή. Εάν δεν έχει (Ν. 2725/99, άρθρο 31, παρ. 5) τότε συμπληρώνει σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.

Στα πεδία που αφορούν ποσά, οι τελείες δεν διαχωρίζουν τις χιλιάδες και τα κόμματα τα δεκαδικά, παρά μόνο οι τελείες διαχωρίζουν τα δεκαδικά. Δηλαδή το ποσό 1.234,56 γράφεται ως 1234.56

Η παραχώρηση είναι απαραίτητη και θα πρέπει να έχει έγγραφη μορφή έστω και δια εγγράφου του φορέα προς το σωματείο.

Απαιτείται η καταγραφή των αθλητών ανά ηλικιακή κατηγορία για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021.

Εγγεγραμμένα είναι όλα τα μέλη που κάποια στιγμή γράφτηκαν στο Σωματείο, ενώ τα ενεργά είναι μόνο αυτά που έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους.

Κατά την προσθήκη αθλήματος ανακατευθύνεστε σε νέα σελίδα. Στη νέα αυτή σελίδα μπορείτε να πατήσετε "Καταχώρηση αθλήματος". Μετά την καταχώρηση κάθε επιπλέον αθλήματος το σύστημα  θα σας επαναφέρει στην κεντρική καρτέλα και θα βλέπετε το άθλημα που έχετε προσθέσει.

Δηλώνεται το Χιονοδρομικό Κέντρο με τα στοιχεία του.

Αν έχει επιτραπεί η χρήση χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα τότε είναι ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΗ και επισυνάπτεται το ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ του Κέντρου. Αν η χρήση γίνεται με οικονομικό αντάλλαγμα ή και με άλλους όρους τότε είναι ΜΙΣΘΩΜΕΝΗ και επισυνάπτεται το σχετικό συμφωνητικό ή ΕΓΓΡΑΦΟ του Κέντρου. Αν η χρήση γίνεται με οικονομικό αντάλλαγμα βάσει του γενικού ή ειδικού τιμοκαταλόγου του ΧΚ τότε είναι ΜΙΣΘΩΜΕΝΗ και επισυνάπτεται ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ή ΑΠΟΔΕΙΞΗ πληρωμής του Κέντρου από τον σύλλογο.

Προσοχή: Δεν δηλώνονται ως αθλητικές εγκαταστάσεις τα γραφεία των συλλόγων.

Δεν δηλώνουμε τα γραφεία των συλλόγων ως αθλητικές εγκαταστάσεις.

Σε περίπτωση που οι προπονήσεις γίνονται αποκλειστικά σε εξωτερικούς δημόσιους χώρους (π.χ. τοπικές οδοί) η δήλωση των αθλητικών εγκαταστάσεων γίνεται ως εξής:

  • ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ
  • ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ /ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ …………………
  • ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΗ
  • ΑΦΜ: ΑΦΜ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
  • ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ: ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ (π.χ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ) ή ΔΗΜΟΥ ΠΟΥ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ή ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ Η ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ή ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΓΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ

Η Υποβολή της Αίτησης είναι Οριστική και το σύστημα δεν επιτρέπει περαιτέρω διορθώσεις.

Παρέχεται η δυνατότητα επανυποβολής στον επόμενο κύκλο (εφόσον υπάρχει). 

Για τεχνική υποστήριξη παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mitroo@gga.gov.gr